Ipadas programmas likums par nodarbinatibas veicinadanu

Divdesmit pirmajâ gadsimtâ poïu uzòçmumi darbojas kases programmatûras darbîbâ. Tirgû ir daudzas iespçjas un kases aparâti, kas aprîkoti ar specializçtu programmatûru, lai reìistrçtu pârdoðanas apjomus un zinâðanu kustîbas ar juridiskajiem standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Tirgû ir daudz kases programmu. Piemçram, izmantojiet lietojumprogrammu PLU Manager, kas ir kases programma, kas nodroðina populâru un cieðu kases konfigurâciju. Pastâvîgs galddators, tâ sauktais Personâlais dators (PC. Tomçr liels dators nav nepiecieðamais lîdzeklis, lai lejupielâdçtu un mainîtu kases iestatîjumus, jo ir iespçjams izmantot pats kases aparâtu. Programmas beigâs programma atvieglo darbu, ievieðot jaunas perspektîvas PLU sarakstâ un joprojâm notiek izmaiòas, kad ir lietderîgi mainît kases darbus. Programma PLU Manager ir paredzçta vienîbâm, kas vienlaikus izmanto arî vairâkus kases aparâtus, piemçram, datoriem un stacionâriem veikaliem, kâ arî atseviðíâm vienîbâm, kas izmanto tuvus klientus, izmantojot vairâkas klientu apkalpoðanas stacijas. Pateicoties darbam, kas radies, klients saòem tâdus lîdzekïus kâ pârdoto priekðmetu izdevums - produkti un palîdzîba, kâ arî fiziskâs situâcijas, piemçram, uzòçmums, cena, likme un kods. Arî pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot atslçgas, mçs varam rediìçt visas preèu grupas pçc koda - to cenas, uzòçmuma un pakalpojuma cenas vai preèu cenas. Visbieþâk interesanta programmatûra ir spçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot parastu galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows darbîbas plânu. Pateicoties ðai çrtîbai, lietotâjam ir jâmaina PVN likmes, galvenes, parole, sistçmas parametri, jârçíinâs ar atgrieþamo iepakojumu un tâdiem paðiem âtrâs pârdoðanas atslçgâm par fiskâlo summu. Viens no darba projekts ir veids, kâ lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus datorâ uz citu, kâ arî tos saòemt un rakstît uz ðî datora diska, ir vairâk jaunu datu nesçju, kur viòi atradîs cita starpâ pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

Kâ jûs varat redzçt programmatûru fiskâlajâm valûtâm, kas dzîvo ïoti spçjîgi un meklç internetâ projektâ, lai atrastu programmatûru, kas vislabâk atbilst jûsu vçlmçm.