Instrumentu materialu pielietodana

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri fakti ir pilnîgi saprotami un dokumentçti. Lîdz ar to apdraudçjumu identificçðana, kas izriet no viòu klâtbûtnes darba gaitâ, ir diezgan pieòemama. Situâcija kïûst daudz bîstamâka, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ brîvos materiâlus. Daudzos gadîjumos bîstamas sprâdzienbîstamas vielas ir ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai papîrs.

Centrâlo putekïu sûcçju rûpnieciskâs iekârtas ir ieteicamas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketçm, gludâm virsmâm un darbarîku un zâlçm. Tâtad tâ ir tâda, ka darba fonâ ir jâuztur tîras, vienlaikus nodroðinot darba òçmçju un organizâcijas vienîgo aizsardzîbu un aksesuârus no putekïu negatîvâs ietekmes pçdçjâ pçdçjâ sekundârâ sprâdziena draudâ. Visiem uzòçmumiem, kas raþo rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic uzstâdîðana saskaòâ ar piemçrojamajiem standartiem, kas ieviesti direktîvâ & nbsp;

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- veselîbas aizsardzîba un sievietes, kas darbojas dzîvoklî pret putekïu kaitîgo ietekmi.- maðînu un ierîèu aizsardzîba pret bojâjumiem putekïu iejaukðanâs rezultâtâ, \ t- aizsargât to sievieðu celtniecîbu, kuras raksta savu darbîbu pret nekontrolçtas putekðòu uzliesmojuma sekâm.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïsûcçju procesâ piedalâs uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdie maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Pasâkums var novest pie atdalîðanas ierîces, kâ arî visas ierîces iznîcinâðanas. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu ar augstu sprâdziena risku apvienîbâs.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, centrâlâ vakuuma tîrîðanas svarîgâkais uzdevums ir ierobeþot sekundârâs sprâdziena risku, likvidçjot tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no vienas puses, palielina vienîbas sprâdzienbîstamîbu un ugunsdroðîbu, papildus samazinot izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Vienîgais, kas jâatzîmç, ir tas, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu raþoðanâ centrâlâ putekïsûcçju uzstâdîðana jâveic ar stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.