Grutnieciba 3 dienas pcc perioda

Daudzi cilvçki brînâs, kas ir pienâcîgs vecums, lai saòemtu grûtniecîbu. Ir sievietes, kas labprât vçlçtos, lai bçrns bûtu 18 gadu vecumâ, arî agrâk. Tomçr lielâkâ daïa pirmâm kârtâm vçlas koncentrçties uz finanðu stabilitâtes izmantoðanu, pareizo partneri, çrtu dzîvi vârdos, materiâlâm iespçjâm, kas ïaus bçrnam pienâcîgi un çrti audzinât. Ir pçdçjais, bet ne labs lçmums, bet tas atceras redzamo iezîmi. Proti, vecums. Lai gan mçs varam justies garîgi nesagatavoti bçrna audzinâðanai, diemþçl jûsu íermenis labi zina, kad ðis vecums notiek, un ðajâ ziòâ tas viss vçl sliktâk.

No bioloìiskâ viedokïa vispiemçrotâkais bçrna piedzimðanas brîdis ir valsts vecumâ no 18 lîdz 25 gadiem. Agrâk sievietes íermenis nepastâv tâlâk attîstîts, ko var ietekmçt aborts un miruðâ bçrna piedzimðana. Tomçr vçlâk, pçc 35 gadu vecuma, palielinâs varbûtîba, ka slimîbas, kas saistîtas ar ìençtiskâ koda pazeminâðanos, palielinâs, piemçram, apstiprinot Dauna sindromu.

Ja tas ir îstais vecums, lai saòemtu grûtniecîbu, tas ir bioloìijai. Praksç tas izskatâs tâ, ka divdesmit gadus vecâs meitenes pabeidz studijas (ja tâs ir puse no tâm, viòi tikai sâk darbu, viòiem vçl nav partnera, un, ja viòiem ir viens, viòi nav pârliecinâti, vai viòi vçlas pavadît pârçjo savu dzîvi kopâ ar viòiem. Turklât viòi nevçlas ierobeþot savus labos, jaunos gadus ar lielu apòemðanos, kas ir bçrna spçja. Neuzdodiet veseliem cilvçkiem par to un parâdiet viòiem grûtîbas mâtes instinktâ. Jo tâs ir dabiskas reakcijas, ko izraisa pârmaiòas apkârtçjâ pasaulç. Tâpçc, neskatoties uz to, ka bioloìiskâ laika ievçroðana ir tâda, kad tas nav praktiski, nevajadzçtu aizmirst, ka tas nav dziedinâjums par to, vai mçs nolemjam grûtniecîbu vai vçl neesam. Pirmkârt, abiem nâkotnes vecâkiem bûtu jâatspoguïo ðâda vçlme iegût pçcnâcçju. Ir nepiecieðama arî vismaz pamata materiâla stabilitâte un persona, kuru mçs nezaudçsim grâmatu par grûtniecîbas panâkumiem. Vienlaikus ir nepieòemami, ka sieviete var pretendçt uz cieðâkâm attiecîbâm ar savu partneri. Ðâdas metodes, jo tâs tikai pasliktina situâciju starp sievieti un vîrieti.

Godâtais kungs, princips ir tâds, ka mûsu vienoðanâs kalpo mums ierobeþotu laiku grûtniecîbas iestâðanai. Noteikums ir tâds, ka labais vecums sanâksmei, kuru es izvçlos, jo âtrâk, teorçtiski, jo labâk. Tomçr tas nenozîmç, ka bçrnam jâbût mîlestîbas rezultâtam starp diviem cilvçkiem, nevis pienâkuma izjûtu.