Gramatvedibas un ekonomiskas izmaksas

Ja jûs esat kâds, kurð nebaidâs no paðdarinâðanas, dzîvojiet, kad esat pieredzçjis bojâtas virtuves iekârtas problçmu. Nedroðîbas brîdis vai tikai nosacîjuma sakritîba un tas notika - mums jârîkojas bez ðíçlçja, cepeðkrâsns vai citas nepiecieðamâs iekârtas. Diemþçl ir pârâk nopietna problçma, ja mçs patieðâm saucam par "zelta rokturi" vai vismaz tâdu, kam ir tâds pats.

Money AmuletMoney Amulet Unikāls ceļš uz bagātību un laimēšanos

Un kas notiks, ja mçs neatbilstam iepriekð minçtajiem kritçrijiem? Vai mums vajadzçtu sagriezt rokas un raudât pâr izlijuðu pienu? Protams, ne.Çdinâðanas iekârtu apkalpoðana tiek nodroðinâta ar papildu samaksu. Ir lauks, kurâ mums vajadzçtu atgriezties (vai izmantot saòçmçja piekïuves datus bojâtu aprîkojumu. Pieredzçjuði, kvalificçti darbinieki profesionâli ieinteresçs mûsu ierîèu remontu. Ðâdas tîmekïa vietnes, iespçjams, neatbilst tâdâm vienkârðâm kâ, piemçram, aptiekâm vai pârtikas preèu veikaliem, bet, ja mçs atrodamies pilsçtâ - ar godîgumu mçs nevarçsim atrast piemçrotu pakalpojumu sniedzçju."Mâjas gatavotas" izmaiòas parasti nav lieliska ideja - pieòemsim, ka elektriskâs ierîces, kurâs "meklçðana" var kaitçt sievietçm, kuras mazâk pieredzçjuðas ar plûsmu, ir paðsaprotamas.Protams, neviens nav brînumdarîtâjs, tâpçc mums ir jârçíinâs ar paðreizçjo, ka mûsu piegâdâtas ðíelto mçbeles bûs "bezcerîgs gadîjums", un arî nevarçs to labot. Secinâjumi ir paði par sevi - gadîjumâ, ja teikts, ka „profilakse ir labâka par ârstçðanu”, rûpçsimies par mûsu paðu virtuves mçbelçm, lai tâ kalpotu mums kâ visilgâk.No ðîs daïas mums ir jâpieòem pareizais lçmums, iegâdâjoties jaunu aprîkojumu - parasti kvalitâte iet roku rokâ ar cenu, tâpçc nebaidieties tçrçt daudz, ja esam atkarîgi no iegâdes, lai bûtu noderîgi gadiem. Aizdomîgi, ka mçs, iespçjams, baudîsim îsâkus rezultâtus, bet pçdçjâ analîzç izrâdîjâs, ka esam iztçrçjuði vairâk naudas, nekâ mçs maksâtu par lielisko aprîkojuma kvalitâti, izmantojot uzlaboðanai veltîtos resursus.