Gastronomija

Termins coaching, kas izriet no angïu valodas (kas nozîmç mâcîbas, ir interaktîvas apmâcîbas process, kas tiek veikts, izmantojot metodes, kas apvienotas ar psiholoìiskajâm zinâtnçm. Ðis ir darbinieku apmâcîbas stils, kas ietver lçmumu pieòemðanas procesu, atbildot uz viòu profesionâlajiem jautâjumiem, kas palîdz privâtpersonâm vai uzòçmumiem paâtrinât savu attîstîbu un atvieglo uzòçmumu. & Nbsp; Treneri, kas strâdâ ar tuviem klientiem citos lîmeòos piemçram, saskaroties ar viòu biznesu, karjeras attîstîbu un pat apsprieþot jautâjumus par savstarpçjâm attiecîbâm ar citiem cilvçkiem.

Profesionâla apmâcîba ïauj klientiem pieòemt atbilstoðâkus lçmumus, pilnîgâk izmantot savas dabiskâs noslieces, definçt mûsu plânus un koncentrçties uz to darbîbu optimizâciju, kas noved pie to izpildes. Coaching ir paðattîstîbas process, kura galvenais mçríis ir uzlabot klienta paðapziòu un atbalstît iecerçto vilcienu autonomo darbîbu, pamatojoties uz viòa paða viedokli un intelektuâlajiem resursiem. Citas apmâcîbas darbinieku apmâcîbas iezîmes ir ðâdas:

Money Amulet

apmâcîba ir pilnîgi brîvprâtîga apmâcîba;trenerim nav tiesîbu iecelt klientam nevienu vçlmi;viòð nemâca cilvçkus, viòð tikai dziedina tos, parâdot sevi;tas ir balstîts uz jautâjumiem un stimulç domâðanu;ir jâbût klienta uzskatu respektçðanas un pieòemðanas atmosfçrai;projekts izplata îpaðas izmaiòas.