Gaias smalcinadana burgeriem

Sçòu smalcinâtâjs ir íermeòa prese, kuras prioritâte ir sadalît gaïas gabalus nemainîga biezuma ðíçlîtçs (attiecîbâ pret vajadzîbâm, ar pilnu platumu sasmalcinâðanas biezums ir vienâds. Ierîces darbs paâtrina un palîdz sagatavot karbonâdes, saglabâjot gaïas svaigumu, maigumu, sulîgumu un svaru. Ðo efektu garantç speciâli veidoti naþi, kas izgatavoti no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda, veicot precîzu gaïas grieðanu, spirâli uzstâdot uz rotçjoðiem veltòiem.

Preses karbonâde tiek izmantota gastronomijas zonâs un veikalos, kur liellopu gaïu var atrast krokainu ruïïu, bitu un steiku sejâs; cûkgaïas gaïa, sadalîta cûkgaïas karbonâde, iesaiòojums, cûkgaïas potîtes, steiki, ðniceles; mâjputnu gaïa, kas paredzçta de Volaille; grila porcijas. Griezçjs ïauj jums sagatavot milzîgu daudzumu ðíelto ðíçïu îsâ laika posmâ - apmçram 800 porcijas stundas laikâ, un íermenis, iespçjams, nav sasaldçts, kâ arî tas nedrîkst saturçt kaulus. Maðînas darbîba ir ârkârtîgi praktiska, pateicoties citiem raþotâja Maga risinâjumiem - pusautomâtiska vadîba, darbîbas telpas norobeþoðana no operatîvâ projekta, lai nodroðinâtu apkalpojoðo personu veselîbu (piekïuve droðîbai augstâ lîmenî, bûvniecîbas izmaiòas, prestiþs par 45% enerìijas izmantoðanu, samazinâðana aktivitâtes, kas sastâv no visa saspieðanas cikla (saîsinâtâ darba stunda, pulçta korpusa ar fiksçtâm formâm atvieglo tîrîðanu (preses elementi jânomazgâ un jâþâvç pçc pastâvîgas saskares ar pârtiku, ir aizliegts mazgât visu maðînu ar ûdens strûklu. Ierîces klusâ darbîba un eïïas pârvade ir maðînas îpaðâs priekðrocîbas. Kotletiarka atbilst visiem standartiem (CE, Direktîva 2006/42 / EK un EN 60204-1: 2010 - elektrodroðîba. Maga smalcinâtâju priekðrocîbas ir novçrtçjuðas Starptautiskâs pârdoðanas izcilîbas klienti un zvçrinâtie (zelta medaïas balva. Burvis, kâ pârtikas rûpniecîbas instrumentu raþotâjs, kas veicina izpratni un sajûtu, kas gûta kopð 1990. gada, izvirza risinâjumu vçrtîbu, vienkârðîbu, izlûkdatus, varu un milzîgo efektivitâti. Uzòçmums turpina bagâtinât savas spçjas ar turpmâkâm maðînâm: slîpmaðînas, griezçji, gaïas maïmaðînas, tâ sauktie vilki.