Gaias eksperts

Siera griezçjs ir gastronomijas instruments, ko izmanto arî restorânu veikalos, kâ arî pârtikas veikalos. Lielâkâ daïa uzòçmumu nolemj iegâdâties cilvçka ierîci siera un aukstâs gaïas izcirðanai. Jâatceras, ka siera grieðanai jâbût teflona lâpstiòai, lai novçrstu siera uzlikðanu nazim.

Kur mçs satiksim griezçju?Slîpmaðînâm, ko izmanto gastronomijas momentos, piemçram, restorânos, çdinâðanas uzòçmumos un kolektîvâs baroðanas iestâdçs, ir ïoti augstâka efektivitâte nekâ ierîcçm, kas paredzçtas raþoðanai raþotnç, kur tâs tiek apstrâdâtas arî, lai samazinâtu mazâkus preèu daudzumus. Izòçmums ir lielveikali, kur siers tiek sagriezts ne tikai pçc klienta prasîbâm, bet arî piedâvâts paðapkalpoðanâs zonâs.

SpartanolSpartanol. Masas kondicionētāji

Siera griezçjiSiera griezçjam jânodroðina darba precizitâte un efektivitâte, pateicoties asiem naþiem un ïaujot sagriezt gravitâciju, kuras laikâ gatavâs ðíçlîtes saplûst noteiktâ vietâ. Ja sagrieztais produkts tiek ielâdçts tâlâkpârdoðanas plânâ, mçs varam noteikt nepiecieðamo ðíçïu daudzumu, kas tiks atòemts ar trauku. To ir iespçjams iegâdâties ar automâtiskiem çdieniem. Produkta galu var arî çrti sagriezt, izmantojot ðajâ gadîjumâ çdienam izvçlçto spiediena vâciòu. Slîpçto plâksteru biezuma regulçðanas diapazons ir no 0 lîdz 28 mm. Asmeòu izmçri parasti ir no 250 lîdz 300 mm. Îpaði svarîgi ir nodroðinât klientu droðîbu un izvairîties no pârmçrîga darbinieka slodzes, lai neradîtu pârmçrîgu nogurumu, ko izraisa ierîces ilgais ekspluatâcijas laiks.Siera griezçjus grupâs izraisa alumînija elementi, kas saistîti ar anodçta alumînija pârtikas produktiem un no lakotas alumînija bâzes. Tâ rezultâtâ tie ir mazâki, bet joprojâm nodroðina lietotâjam stabilitâti darba laikâ.