Fiskalais printeris 491

Fiskâlie printeri bieþi tiek sajaukti ar kases aparâtiem, bet paðlaik tie ir divi jauni aparâti ar daþâdâm iespçjâm. Finanðu printeri ir ievçrojami paplaðinâtie kases aparâti. Kases aparâtu gadîjumâ kases aparâts un pârdevçjs ir noderîgi pârdoðanai, un, ja vçlaties izmantot fiskâlos printerus, jums jâbût datoram un îpaðai programmatûrai.

Ðâdi printeri parasti tiek laisti vietâs, kur preèu bâzes ir ïoti intensîvas, pçc desmitiem tûkstoðu. Tie, protams, ïauj izmantot kases aparâtus, izdrukât finanðu ieòçmumus un veikt pârdoðanu. Galu galâ, ir liela fiskâlâ printera priekðrocîba, kas parâda to priekðrocîbas salîdzinâjumâ ar fiskâlajiem kases aparâtiem. Viena no pçdçjâm îpaðîbâm ir iespçja kontrolçt krâjumâ esoðo produktu uzskaiti. Pastâv paðreizçjâ ierîce, pateicoties kurai ir iespçjams izvairîties no situâcijas, kad produkts beigsies no tirdzniecîbas. Turklât ðâdâm sistçmâm var pievienot akcijas. Ne tikai parastie cenu samazinâjumi, bet arî iespçja pârdot daudzus materiâlus failâ par zemâku cenu. Tieði no ðâdiem printeriem jûs varat izdrukât kvîtis, kâ arî PVN rçíinu.

Tiek pârdoti arî fiskâlie printeri ar iespçju saòemt elektronisko kvîðu kopiju. Pârdevçjiem ir pienâkums glabât èekus par 5 gadiem, kas kases aparâtu vai daþu fiskâlo printeru modeïu gadîjumâ ir tikai drukâtu èeku uzglabâðana ðajâ posmâ. Ðajâ gadîjumâ piemçrots risinâjums ir novietots uz diviem kvîtis, kur drukâðanas laikâ vienlaicîgi tiek izdrukâti divi èeki. Elektroniskas kopijas ievieðana ïauj veikt ïoti çrtu pârdoðanas arhivçðanu.

Augstâkas fiskâlâs printeru iespçjas apvienojas ar augstâku pirkuma cenu. Viòu pakalpojumi ir delikâtâki un prasîgâki saistîbâ ar konkrçto programmatûru, obligâtu datoru. Iepriekð minçtie argumenti var bût atturoði maziem uzòçmumiem vai vienkârði nerentabli, bet visi izlemj, ko viòi izvçlas.