Fiskala printera likme 3

Elzab fiskâlie printeri ir instrumenti, ko izmanto noliktavâs. Viòi redz peïòu no produktu mazumtirdzniecîbas. Ðî printera izmantoðana ir ienâkuma nodokïa un PVN norçíinu punktâ. Lai izmantotu ðî printera pieòçmumu, ir nepiecieðams apstiprinâjums. Finanðu printeri nevar izmantot bez savienojuma ar datoru, ðî vçrtîba to atðíir no kases aparâta. Tajâ atzîts uzdevums reìistrçt kvîtis datorâ un pieðíirt tiem arî.

Formexplode

Ðis printeris parasti izmanto RS-232 un USB savienotâjus. Lai darbotos ar printeri, nav nepiecieðama programma ar apstiprinâjumu. Tâ ir vienkârða printera raþotâja tîmekïa cilnç. Paðlaik fiskâlâ printera modeïi, kas ir apstiprinâti lietoðanai tuvâkajâ stâvoklî, izmanto RS-232 portu kâ svarîgu saziòas portu. Turpretî USB porti ir veidoti tâ, ka operçtâjsistçmâ tie ir atvçrti kâ virtuâlie seriâlie porti. Pârdevçji, kas izmanto fiskâlo printeri, uzskata, ka uzdevums ir veikt fiskâlu ikdienas pârskatu. Ðis pârskats tiek saglabâts printera labotajâ fiskâlajâ atmiòâ. Fiskâlais printeris ir paredzçts, lai izdrukâtu fiskâlos ieòçmumus tiem, kas uzòçmumâ iekïûst arî vadîbas rullî. Rullîðu kopijas ir arhivçðanas dati. Pçc produkta pârdoðanas klientam ir jâiesniedz fiskâlais kvîts. Nodokïu ruïïu kopijas vçlas, lai sieviete, kas pârdod produktu, 5 gadus gûtu pieredzi. Iespçjams, ir vairâk nekâ to dokumentu kopiju glabâðana, kas ievietoti datora tîmeklî. Finanðu printeris ir salîdzinoði populârs lietoðanai. Printera lodziòâ ir informâcija, kas paredzçta, lai ilustrçtu personu plânâ, kad to lietojat. Nodokïu printeru trûkums ir tas, ka drukâtie èeki nav perfekti, jo pçc neilga laika drukâtie burti tiek nomazgâti. Kopâ ar Finanðu ministra 2013. gada 14. marta likumu (Likums par þurnâlu, 363. postenis par reìistrâcijas kases aparâtiem vismaz reizi divos gados ir jâveic nodokïu iekârtu tehniskâs pârbaudes. PVN nodokïu maksâtâji var pieprasît atlaidi fiskâlajam printerim.