Eurotec sukoi

Lîdz ar to virzoðais sûknis ir darba korpusa virzuïa ierîce. Tamy ir vienîgâ no visbieþâk izmantotajâm ierîcçm ðajâ nozarç. Sûkòi ir izturîgi pret sûknçtu ðíidrumu piesâròojumu.Tâtad, es domâju, ka tas radîs jaunus baroðanas veidus. Ka to darbina elektrîba, saspiests gaiss, dîzeïdegviela vai hidraulika.

Virzuïa sûknis tiek iegûts pastâvîgâs vai ilgstoðas darbîbas iekârtâs. Ir modeïi lasîðanai brîvâ dabâ, bet daïçji iegremdçjot vai iegremdçjot visu.Pasaules skatîjumâ sûknis tiek glabâts:- cilindrs (tajâ tiek pieòemti pûïi,- virzuli (tas ietekmç spiedienu kamerâ, \ t- stienis (virzâs virzuli,- iesûkðanas vârsts (automâtisks - ïauj uzsûkt ðíidrumus, virzot virzuli, automâtiski aizveras, kad virzulis krîtas, \ t- spiediena vârsts (automâtisks - ïauj sûknçt ðíidrumu nolaiðanâs laikâ no virzuïa, automâtiski aizveras, virzot virzuli,Sûknim ir daudz priekðrocîbu, jo tâ paredz lielas darba slodzes, augstas viskozitâtes ðíidruma sûknçðanas, zemas viskozitâtes ðíidruma sûknçðanas, pastâvîgas darbîbas un nepietiekamas plûdu izmaiòas. Tâs slimîbas ir augstas ekspluatâcijas izmaksas un zema efektivitâte.Sûknis uz virpuïsûkòa izgudroðanas vietu bija visbieþâk izmantotais sûknis tehnoloìijâ. Ðodien tâs nozîme ir nedaudz samazinâjusies, bet joprojâm ir vietas, kur tas ir ieteicams vai pat nepiecieðams.Virzuïa sûknis vispirms ir pieejams bûvlaukumos un ir izmantots mehâniskiem bojâjumiem. Pârmaiòu vieglums ir papildu aktîvs. Ja mçs zaudçjam veiktspçju, mçs varam panâkt to, ka neveiksmei nav vajadzîgi dârgi pakalpojumi.Ja mçs nezinâm, kuru sûkni izmantot, mçs varam viegli izmantot virzuïa sûkni, tad sieviete ir pilnîgi pierâdîts dizains, kas spçj to apstrâdât.