Ekspertu kases aparats

Kases aparâtam ir jâbût jebkuram uzòçmçjam, kas vçlas pârdot produktus vai pakalpojumus personâm, kas neveic ekonomisku kampaòu. Tajâ paðâ laikâ tai nav pienâkuma noteikt, vai pârdevçjs ir PVN maksâtâjs, vai arî tas tiek norçíinâts no ðâdiem norçíiniem. Kâdi ir fiskâlâs kases pienâkumi?

http://lv.healthymode.eu/kankusta-duo-labs-un-lets-lidzeklis-novajesanu/Kankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Kases aparâtam, vispirms ir jâpârbauda, vai ir obligâti jâreìistrç pârdoðanas apjoms, ko tas rada. Mazo pârdoðanas panâkumu gadîjumâ, kas tiek veikts reti, reizçm izdevîgâks risinâjums var dzîvot ierakstu uzvedîbâ nestandarta pârdoðanas statistikâ. Izòçmumi no kases aparâta nepiecieðamîbas ir minçti Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra rîkojumâ, òemot vçrâ atbrîvojumus no pienâkuma veikt uzskaiti, izmantojot kases aparâtus.Minçsim, ka, pçrkot pirmo kases aparâtu, mums ir tiesîbas saòemt kompensâciju lîdz 90% no tâs vçrtîbas, bet ne vairâk kâ septiòi simti zlotu. Lieliska çrtîba gan vîrietim, gan piedâvâtâjam bûs perfekti konfigurçts kases aparâts, tâpçc kâds ir pilnais pârdoto produktu vai pakalpojumu katalogs. Pircçjam nozîmîga paðreizçjâs veidlapas priekðrocîba ir fakts, ka viòð saòems kvîti, kas kalpo kâ iespçjamais atgrieðanâs pamats.

Summas darbîbas pamatâ bûs kases aparâta fiskalizâcija. Kas tas ir? Ðî ir unikâla un uzticama procedûra, kas paredz nodokïu maksâtâju nodokïu identifikâcijas numura pastâvîgu pieðíirðanu fiskâlajam modulim. Protams, mçs varam iegâdâties arî kases aparâtu, neveicot arî fiskalizâciju, taèu ðâdu finanðu summu varçs lasît tikai ar fiskâlu kârtîbu. Îpaði svarîgi ir tas, ka kases fiskalizâciju veic pieredzçjis tehniíis, kïûdas gadîjumâ bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu.

Pirmajiem mçríiem ar kases aparâtu, jums ir jâizdrukâ biïete un jâdara to lietotâjam vienmçr, ja viòð veic pirkumu, un izdrukâjiet ikdienas pârskatu reizi dienâ. Reizi mçnesî (katra mçneða pirmajâ dienâ jâsagatavo ikmçneða ziòojums. Jâatceras arî par obligâto pârskatîðanu. Tas jârealizç pçc 24 mçneðiem pçc kases aparâta izmantoðanas. Atcerçsimies arî par labu ieòçmumu un ziòojumu glabâðanu: likumdevçjs uzòçmçjiem uzliek pienâkumu glabât ruïïu un ikdienas ziòojumu kopijas uz pieciem gadiem, ieòçmumus uz diviem gadiem (no nodokïu gada beigâm. Svarîgs apsvçrums ir tas, ka pçc pieciem gadiem uzòçmçjam obligâti jâaizstâj kases moduïa modulis.