E pasta nozares attistibas aientura

Rûpniecisko tehnoloìiju pieaugoðâ attîstîba, koncentrçðanâs uz labiem raþoðanas rezultâtiem, enerìija un procesu jauda tâdâs zonâs kâ druka, tekstilizstrâdâjumi, plastmasa, íîmija, optika un iepakojums palielina elektrostatiskâs izlâdes risku. Jo lielâks raþoðanas process, jo vairâk tiek radîtas slodzes, kas ir jânovçrð, lai neapdraudçtu lietotâju droðîbu.

Nekontrolçta uzkrâto elektrostatisko lâdiòu izlâde var veidot alkohola un gaisa maisîjumu ar veidotâs âdas palîdzîbu, un tas var izraisît sprâdzienu. Ðo problçmu risinâjums ir uzòçmumi, kas ðajos gadîjumos vada elektrostatisko zemçjumu, uzlâdçtâs virsmas tîrîðanu, neitralizâciju vai elektrostatisko uzlâdi.Elektrostatiskâ iezemçðana ir iezemçðanas process, kas ir vçrsts uz modeli, ievietojot tvertnes, kas pârvadâ beramkravu materiâlus vai ðíidrumus. Uz virsmas uzkrâjas liels skaits elektrostatisko lâdiòu. Savienojums ar tvertnes zemçjuma korpusu jau ir norâdîts pirms iekrauðanas. Tas novçrð aizdegðanâs risku. Citas dramatiskas situâcijas ir vieta, kur veiksmîgi darbojas cauruïvadi, vârsti, pûtçji, kas beramkravu raþoðanas procesâ vibrâcijas vai noraidîjuma ieguvei var atdalîties viens no otra un radît aizdegðanâs draudus. Zeme un lieli konteineri vai konteineri, kas pildîti ar uzliesmojoðâm vielâm. Ir arî milzîgi konteineri, kas tiek izmantoti sajaukðanas un sajaukðanas procesos. Faktiski katrs klubs raþoðanas gaitâ rada elektrostatisko lâdiòu veidoðanos, neatkarîgi no tâ, vai runa ir par priekðmetu ievietoðanu elastîgos konteineros vai vairâk par manuâli iepildîtâm mucâm vai kârbâm. Elektrostatiska iezemçðana ir nepiecieðama, jo tâ var runât par izplûdi starp personâlu un iekârtâm un konteineriem, bet potenciâli sprâdzienbîstamâs vietâs tas var izraisît aizdegðanos un eksploziju.