Dzemdes kolposkopija

Kolposkops ir tâ optiskâs ierîces nosaukums, kas izmantots kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ, kas attiecas uz dzemdes kakla zonu, kanâla apakðçjo daïu un maksts un vulvas. Diemþçl pagâjuðajâ gadsimtâ kolposkopija parasti tika pârâk zemu novçrtçta un izmantota kâ sareþìîts un sareþìîts pçtîjums, kâ arî neobjektîvs. Tomçr mûsdienâs vçrojama dramatiska situâcijas izmaiòas attiecîbâ uz kolposkopisko pârbaudi, kuras uzdevums ir palielinâjies sakarâ ar nepieredzçtas attîstîbas iespçju dzemdes kakla patoloìijas novçrtçðanâ.Kolposkopija ïâva nekavçjoties identificçt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt labus lçmumus par terapiju. Kolposkopija ïauj identificçt dzemdes kakla vçþa preklîniskâs formas, un pçtîjums paðreizçjâ stadijâ nozîmç pilnîgu vçþa ârstçðanu. Âtri sakot, profesionâlâ kolposkopa nodroðina ne tikai pasîvo novçroðanu, bet arî dzemdes kakla diagnostiku paredzamajâm neoplastiskajâm pârmaiòâm. Kolposkopiskâ pârbaude ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt, vai mçs darâm ar dzelzceïu, kas faktiski kaitç sievietes veselîbai.Speciâlists ar kolposkopu var lietot arî vulvoskopiju, t.i., ârçjo dzimumorgânu vizuâlu pârbaudi. Jaunâ tehnoloìija, ko lieto kolposkopos, praktiski ir novçrsusi diskomforta problçmu pacientiem, kuriem tiek veikta kolposkopija. Sareþìîta elektronika, kas izmantota ðajos optiskajos instrumentos un pantogrâfos, kas iet uz precîzâm, daudzpusîgâm kustîbâm, ir veikusi koloskopu ar saviem mîïajiem un tuvajiem, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâko daïu ðo kolposkopu var papildinât ar digitâliem mçríiem, kas ïauj dokumentçt pçtîjuma gaitu vai veikt digitâlu arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.