Dthinsu apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri gatavotu saistoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varam tikties ar nedaudzâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Labi plânotais ðovs bija mazâkajâ komponentâ, un summa beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To loma balstîjâs uz pilnîgi dabiskiem un vâjiem audumiem ar zemâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus fascinçja gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar interesantiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas tika veikta îpaði pçdçjâ cîòâ. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas drçbes no vissvarîgâkâs kolekcijas vçl tika izsolîtas. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles bûs pazîstami kâ tuvâkâ bçrnu mâja. Jâuzsver, ka ðis vârds ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus darbus, un izsoles priekðmets bija pat daþu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot stacionâros uzòçmumos.Jûsu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir vienîgais no garâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos, visbieþâk, skaistâkos drçbniekus, ðuvçjus un arhitektus. Katru reizi un pçc tam ðis uzòçmums rada kolekcijas saskaòâ ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas agri no rîta. Ðîs kolekcijas izmanto tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo darbu augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî reìionâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, kâ tâs uzskata, ka sekas ir visaugstâkâs vçrtîbas.

Denta SealDenta Seal Visaptveroša zobu ārstēšana, kas atdzīvinās Holivudas smaidu

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçja apìçrba cena