Dosamech vertikalais konveijers

https://extenda-dr.eu/lv/Dr Extenda - Novatorisks seksuâlâs funkcijas stimulators katram cilvçkam!

Skrûvju konveijeri tiek izmantoti galvenokârt lauksaimniecîbâ.Ðis rîks tiek izmantots, lai barotu gatavu barîbu no maisîtâja, pârnesot paðu barîbu no dzirnaviòas vai kûtsmçslu izkliedçtâja. Tâ izmanto arî graudu izkrauðanu un iekrauðanu.Maksimâlais skrûvju konveijeru darba leòíis ir 45 grâdi. Skrûvju konveijeri papildus sauc par graudu padevi vai skrûves padevçju.Skrûvju konveijers pielâgojas lauksaimniecîbas piekabju izkrauðanai vai graudu tvertòu pildîðanai. Tas palîdz arî transportçjot graudus. Tiek izmantoti konveijeri un pirmâs graudu tîrîðanas. Ðî ierîce parasti darbojas kâ ceïu elements, lai îstenotu barîbas un graudu uzglabâðanas tendences. Skrûvju konveijeri ir trauki ar attâlumu no 4 lîdz 12 m, veiktspçja no 7 lîdz 60 T / h, caurules no 110 lîdz 250, motori no 1,5 lîdz 11 kW.Skrûvju konveijeri ir ârkârtîgi dabîgas lauksaimniecîbas maðînas. Ikdienas lietoðanâ jautâjums par gultòu un íîïsiksnu stâvokli ir ïoti reâls. Ðie koeficienti ir ârkârtas situâcija ierîcç. Ðî spçle jârûpçjas par skrûves konveijera leòíi. Viòam ir jâbût ne vairâk kâ 45 grâdiem.Izòçmums ðai idejai ir vertikâli konveijeri. Ir pçdçjâs ierîces, kas paredzçtas darbam pie çku sienâm, skâbbarîbâm un ârvalstu ekonomiskajâm un saimnieciskajâm çkâm.Skrûvju konveijeriem ir priekðrocîbas. Tiem ir raksturîga augsta efektivitâte, zems enerìijas pieprasîjums, zema cena, zemas ekspluatâcijas izmaksas, viegla ekspluatâcija un iespçja mainît konveijera darba leòíi.Ir arî konveijeri, kas pielâgoti pozîcijas maiòai. Pateicoties ðai pozîcijai, konveijeru var dot ârzemju laukos. Ne tikai lauksaimniecîbâ. Konveijeri arî ïauj mainît slîpuma leòíi. Skrûvju konveijeri var izvçlçties ar papildu elementiem, piemçram, tvertni, daþâda veida izplatîtâjiem un pagarinâjuma segmentiem.