Depresija un darbs

Dzîvoðana ar galvu, kas nomâc, nekâdâ ziòâ nav mierîga. Persona, kurai ir depresija, cieð no pilnîgas invaliditâtes un nevçlçðanâs dzîvot. Viòð neuzòemas spçku, viòð nepievçrð uzmanîbu savam bçrnam, viòð joprojâm sûdzas, savai runai trûkst paðapziòas un ierobeþota paðapziòa. Tas viss liek mums justies þçl tiem, kas atrodas tuvu depresijas personai, kas sniedz to tik viegli, lai saòemtu palîdzîbu.

Depresijas ârstçðana parasti notiek ar uzvedîbas, kognitîvo, gestalta vai psihodinamisko terapiju. Terapijas veids ir atkarîgs no klienta kognitîvâs attieksmes, bet arî no slimîbas stadijas. Viss tiks novçrtçts Krakovas psihiatrâ, kurð izraksta zâles un psihologu, kurð dzîvo sarunâ ar pacientu.Tomçr ârstçðana visbieþâk prasa pârliecinâties ne tikai par depresîvu personu, bet arî uz jebkuru ìimeni. Parasti pusaudþa depresija rodas no visa ìimenes. Pirms pçdçjâs ierodas, ir nepiecieðams ierasties pie ârsta, kurð novçrtçs vai faktiski ir depresija. Iespçjams, ka ðî slimîba neietekmç mûs, un mçs esam tikai îslaicîgi nomâkti. & Nbsp; & nbsp; Tad antidepresantu lietoðana nav ieteicama.Kâda ir atðíirîba starp depresiju un parasto chandra? Chandra ir samazinâts stâvoklis, kas mainâs stimulu ietekmç. Ja mçs ilgu laiku jûtamies skumji un pçkðòi rodas kaut kas, kas uzlabo mûsu garastâvokli, tas nozîmç, ka mçs vçl neesam nomâkti. Tas ir nomâkts depresija, ka nav tipisku laika rakstnieku, nekâdu smieklîgu video vai attiecîbu ar mûsu. Depresijas vadîtâji ir vienaldzîgi pret emocionâli iezîmçtâm idejâm, kas nozîmç, ka depresîvo personu ir grûti uzmundrinât, un ir arî grûti apbçdinât. Persona ar depresiju pie ieejas apstâjas, kas vçl aizvien izraisa to. Tad viòð sâk izvairîties no attiecîbâm ar visiem, jo redz, ka viòð neietilpst teritorijâs, viòð nav dzîvoklî, lai sâktu sarunas ar saviem vienaudþiem. Tad viòð sâk izkrist no sociâlajâm lomâm - viòð vairs nepastâv interesants tçvs, viòð vairs nevçlas viòu uz bçrna. Meita pârtrauc savu vecâku vçlmi. Tâtad tas ir tik vienkârði dziedçt.