Denaturcta spirta filtrcdana

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs mçs sâkam strâdât ar putekïiem, kuriem ir sprâdzienbîstami putekïi un gaisa maisîjumi. Tâdçjâdi tie ir pirmie procesi, kas saistîti ar akmeòogïu, kokrûpniecîbas koksnes, biomasas, pârtikas nozarç sastopamo organisko putekïu, íîmiskâs rûpniecîbas putekïu utt. Maiòu. Atex putekïu savâcçjs ir sprâdzienbîstams putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar ES direktîvu Atex.

Sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumu attîrîðanai mçs esam rîka un visu iekârtu, kas izgatavoti saskaòâ ar pamatdirektîvu 94 / 9WE ATEX, spçjâm. Tos var izmantot putekïu noòemðanai, kas pieder pie St1 un St2 sprâdzienbîstamîbas klases. Mûsu filtrçðanas plâniem ir 3D kategorijas. Tas izraisa to, ka tie tiek veidoti jebkurâ telpâ, kas klasificçta kâ bîstamâ zona, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonâs 22.

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas galvenâs metodes:

Man PrideMan Pride Risinājums paaugstināt dzimuma kvalitāti un lielāku erekciju!

Sprâdziena novçrðanas metodeÐî tehnoloìija izmanto sistçmas, kas automâtiski reaìç uz spiediena ievadi un novçrð raduðos sprâdzienu. Sistçma ir aprîkota ar spiediena sensoriem, kas konstatç sprâdzienu, pârraida to uz vadîbas paneli, kas savukârt sâk aktivizçt cilindra vârstu ar ugunsdzçðanas materiâlu. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz tâs noòemðanai ir aptuveni 60 ms. Ïoti intensîva radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTas ietver visu veidu membrânu vai dekompresijas paneïu izmantoðanu, kas izmanto sprâdziena spiedienu no aizsargâtâ pârtikas ârpuses. Ar ðo procedûru spiediens, kas dominç aizsargâtajâ ierîcç, tiks ierobeþots lîdz nebîstamajai vçrtîbai. Mçs izmantojam daþâda veida membrânu tehniskâs konstrukcijas: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, aprîkotas ar asaru sensoru, ti, nav izgatavotas no oglekïa vai skâbes izturîga materiâla. Liela zona ir jâvirza laukâ, kas atrodas blakus membrânai, un koncentrâcija uzliesmojuma uzliesmojuma lîmenî uz âru.

Turklât noteiktas sprâdzienbîstamîbas zonu izmantoðana konkrçtas iekârtas teritorijâ, katra no tâs malâm un segmentiem ir saskaòota tâ, ka tie paði nav pamats putekïu aizdegðanâs avota radîðanai.