Datorspciu nozare

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzes un ðíidruma parametri daudzos gadîjumos ir labi saprotami un dokumentçti. Tâdçï to bîstamîbas apzinâðana, kas rodas no to klâtbûtnes raþoðanas procesâ, ir salîdzinoði viegli. Situâcija apstâjas daudz grûtâk, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ brîvos materiâlus. Daudzos gadîjumos ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai papîrs putekïu pusç, ir nopietns eksplozijas risks.

Centrâlâ putekïsûcçja rûpnieciskâs iekârtas ir paredzçtas nosçdumu putekïu apstrâdei no parketa grîdâm, gludâm virsmâm, kâ arî darbarîku un zâlçm. Tâpçc tâ mçríis ir saglabât higiçnu darba vietâ, un tas ir strâdâjoðo personu un iestâþu un iekârtu aizsardzîba pret putekïu negatîvo ietekmi paðreizçjâ sekundâro sprâdzienu riska dçï. Visiem uzòçmumiem, kas raþo rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic uzstâdîðana saskaòâ ar spçkâ esoðajiem standartiem, kas noteikti direktîvâ, & nbsp;

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- veselîbas aizsardzîba un dzîvokïa radîðana pret putekïu negatîvo ietekmi.- maðînu un iekârtu aizsardzîba pret putekïu iejaukðanâs peïòu, \ t- arî tâdu çku aizsardzîba, kuras strâdâ pret nekontrolçtas putekðòu izvirduma ietekmi.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv milzîgs nekontrolçtas sprâdziena risks. Ðî parâdîba nozîmç, ka var tikt iznîcinâta arî atdalîðanas iekârta, kâ arî visa vienîba. Statistikas dati liecina, ka filtrçðanas vienîbas un cikloni ir kvalificçti skolu iekârtâm ar lielu eksplozijas risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçmas svarîgâkie uzdevumi ir ierobeþot sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no vienas puses, palielina ugunsgrçka un ugunsgrçka vienîbu droðîbu, jaunais ïauj samazinât izdevumus, kas saistîti ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tâdçï jâatzîmç, ka degoðu un sprâdzienbîstamu putekïu gadîjumâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.