Darzeou sagriedana diclcs

Dârzeòu drupinâtâjs nav privâtajâ virtuvç nepiecieðamâ iekârta un, protams, ïoti piemçrots. Katra sieviete mâjâs zina, ka dârzeòu grieðana ir tik nogurdinoða, it îpaði, ja plânojat lielus salâtus ìimenes vâkðanai. Ðajâ gadîjumâ ir îpaði vçrts òemt smalcinâtâju, kas palîdzçs jums pagatavot maltîtes ne tikai papildu gadîjumos, bet arî katru dienu.

Drupinâtâjs nav ârkârtîgi liels rîks, tas neaizòems visu galdu, un pat cilvçki, kas atrodas biroju çkâs vai îrçs, var veiksmîgi izlemt iegâdâties smalcinâtâju. Maðîna sagrieþ un karbonizç dârzeòus un produktus, tad brîdi mçs varam sagatavot augïu salâtus ìimenei bez noguruma ar îstâm ðíçlçs îsos gabaliòos. Daþi uzòçmumi piedâvâ modeïus, kas ne tikai sagrieþ dârzeòus, bet arî sasmalcina ledus. Ja jums nepatîk bût sasmalcinâtai, ðî alternatîva bûs nepiecieðama. Bûtu vçrts ieguldît nedaudz vairâk naudas labâkajos modeïos, kas ne tikai iedzer dârzeòus un produktus, bet arî riekstu pierâdîðanai, kas var bût lielisks papildinâjums visiem salâtiem. Daþi smalcinâtâji ir ar sulu izgatavoðanas funkciju. Tas ir ïoti çrti, jo regulâri izdzeramiem svaigi spiestu augïu ekstraktiem ir pozitîva ietekme uz tuvu veselîbu un veicam augstu izskatu. Tâ sauktais "zaïâs sulas", tas ir, uz kurâm mçs izmantojam dârzeòus vai zaïus augïus. Mçs radîsim garðîgus kompozîcijas, izmantojot lapu kâpostus, bumbierus, vînogas, kivi un pat selerijas. Drupinâtâjs ar izmaiòâm var pagatavot salâtus vakariòâm, piemçrojot pçdçjos tomâtus, guríus, Pekinas vai romieðu salâtus un redîsus. Turklât mçs varam izraisît saspiestus burkânu sulas (ar nosacîjumu, ka mums ir tik ciets dzirnaviòas modelis, jo burkâns ir ïoti vienkârðs un vairâk pieejamie piemçri nevar tikt galâ ar to. Interesanti, ka mçs varam arî sasmalcinât kartupeïus kartupeïu pankûkâm.