Darzeou granatabolu izpcte

Vîrieðu dzimstîbas tests galvenokârt ir par ejakulâcijas jautâjumu. Spermas pârbaude ir galvenais diagnostikas elements, kas palîdz novçrtçt vîrieðu auglîbu.Sperma ir spermas suspensija, kas rodas no interjeriem un epididimîdiem prostatas sekrçtu, sçklas pûslîðu un tubulo-bulbar dziedzeru maisîjumâ (ts spermas plazmâ. Tâpçc ðî jautâjuma galvenais mçríis ir spermas.

Kâ testa beigâm?Ðis tests ir jâizveido laikâ, kad pçc 1 gada regulâras dzimumakta bez piesardzîbas pasâkumiem (bez iemesla partnera iespçjamai pârbaudei netika veikta mçsloðana. Tas bûtu jâizpilda arî pçc otrâ veida attçla kâjstarpes vietâ un pçc sçklinieku audzçja ârstçðanas.

Pirms testçðanasDaþi standarti ir jâievçro pirms pieejas meklçðanai. To var ietekmçt, cita starpâ nepietiekami ilgs seksuâlâs abstinences periods (paraugs jâsavâc sezonâ no 2 lîdz 7 dienâm no attiecîbas, slimîbas (îpaði tâs, kas saistîtas ar paaugstinâtu temperatûru un alkohola lietoðana. Meklçðanas paraugs jânorâda arî nopietnâ veidâ.Spermas analîze balstâs uz tâ makroskopisko novçrtçjumu (viskozitâte, tilpums, pH un mikroskopisko (spermatozoîdu skaits, to stiprums un kustîgums. Turklât antispermâlo antivielu daudzumu iegûst. Daþreiz tiek piedâvâti citi testi, piemçram, bakterioloìiskie un bioíîmiskie testi un hipotomotiskais tests.

diagnostikaDiagnozçjot cilvçku neauglîbu, ieteicams izmantot arî cita veida hormonâlos testus. Tas tiek pârbaudîts, cita starpâ brîvâ un pilnîgâ testosterona lîmenis, gonadotropo hormonu lîmenis: FSH, LH, prolaktîns, estadriols un TSH un FT4.Neauglîbas traucçjumi var bût vairâk saistîti ar autoimûnâm reakcijâm. To pârbauda attiecîbâ uz antivielâm pret spermu serumâ un spermâ. Tad ir netieða imunofluorescences metode. Tâ nosaka antivielu komplekta formu ar spermu. Jâbût daudziem, lai pilnîbâ apturçtu auglîbu. Neauglîbas traucçjumu cçlonis bieþi ir vçl viens veids, kâ inficçt. Mikrobioloìiskos testus veic kâ izòemðanu.