Darbinieku apmacibas veidi

Avârijas apgaismojums ir apvienots vçl lielâkos objektu daudzumos. Bieþi vien tâs ir mâjas, rûpnîcu zâles, kâ arî jaunas darba vides, kâ arî koledþas un universitâtes. Pçdçjie avârijas apgaismojuma posmi joprojâm izplatâs privâtajâs teritorijâs - vienìimenes mâjâs un dzîvokïos.

Avârijas apgaismojuma iekârtas tiek izmantotas tâ, lai pçkðòa elektroenerìijas padeves izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Daþos gadîjumos ðâda pieredze var radît katastrofâlus rezultâtus, lai iegûtu pierâdîjumus darba namâ, kur darbojas mehânismi ar kustîgiem elementiem, kas nav aizsargâti ar jebkuru vâku. Tâpçc, piemçram, bûvniecîbas nozarç ir atrasts atbilstoðs ieraksts par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas.Avârijas apgaismojums var iet pa citu principu. Iespçjams, ka tâ dzîvos ar apgaismes íermeòiem, kuros iegûst mazu akumulatoru. Tas tiek uzlâdçts elektrotîkla pareizas darbîbas laikâ, bet strâvas zuduma laikâ avârijas apgaismojums automâtiski pielâgo avârijas gaismu, uzlâdçjot elektrîbu no akumulatora. Ðim risinâjumam ir nepiecieðams pievienot papildu procesu apgaismojuma mçríim, kas ir fâzes vads ar noteiktu baroðanas avotu neatkarîgi no gaismas slçdþa darbîbas. Râmî bûtu vçrts apgaismojuma avots, jo tâ bija vismazâk elektroenerìija. LED gaismeklis ïauj izmantot parastâs LED lampas, kas ir noderîgas tirdzniecîbâ, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Jauns avârijas apgaismojuma sistçmas darbîbas veids ir centralizçts enerìijas avots. Atseviðíâ telpâ parâdâs bateriju kopums ar lielu saturu, kas ïauj apgaismojumu novietot pilnâ çkâ daudzas stundas. Lai ilgâk pagarinâtu apgaismojuma darbîbas laiku un pat iespçju izmantot enerìiju ar jaunâm ierîcçm, ìeneratori tiek papildus pielâgoti.