Darba drodibas prasibas

Katrs uzòçmums, kurâ notiek tehnoloìijas, kas saistîtas ar sprâdziena raðanos, ir spiests izmantot dokumentu par sprâdzienbîstamîbu. Likums paredz, ka ðâds dokuments ir jânoslçdz darba devçjam, piemçram, uzòçmuma vadîtâjam, prezidentam, uzòçmuma îpaðniekam utt.

Sprâdziendroðîbas dokuments ir tipisks ES tiesîbu aktiem un iekðçjiem valsts standartiem. Stingri noteikti noteikumi & nbsp; norâda, kas bûtu jâatklâj tekstâ, kâdâ secîbâ individuâlie dati bûtu jâsniedz informâcijai.

Dalîtais dokuments ir trîs daïâs.

https://african-m.eu/lv/

Pirmajâ attçloti vispârîgi dati par sprâdzienbîstamîbu. Sprâdzienbîstamas telpas, kas darbojas birojâ, ir skaidri redzamas. Atkarîbâ no bîstamîbas apjoma un vçrtîbas, sprâdzienbîstamu telpu telpu klasifikâcija notiek. Sâkotnçjâ sprâdziendroðîbas dokumenta grupâ tiek iegûts arî îss aizsardzîbas pasâkumu kopsavilkums.

Otrâ dokumenta puse satur precîzu informâciju par draudiem un sprâdziena risku. To raksturo veidi, kâ novçrst sprâdzienu, un norâda uz piedâvâjumiem aizsargât pret sprâdziena kaitîgo ietekmi. Otrâ daïa nosaka arî tehniskos un organizatoriskos droðîbas pasâkumus.

Sprâdziendroðîbas dokumenta treðâ daïa atbilst ieteikumiem un apliecinoðajiem dokumentiem. Ir protokoli, liecîbas, apstiprinâjumi un paòçmieni. Visbieþâk tie ir norâdîti pasûtîjuma saraksta vai paziòojuma situâcijâ bez pielikuma.