Ckas ugunsdrodibas prasibas

To var raþot tikai sprâdzienbîstamâ vidç, t.i., kas satur gâzes, tvaikus vai putekïus. Tas parasti dzîvo íîmiskajos birojos, cisternâs, rafinçðanas rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu veikalos, íîmiskâs rûpnîcâs, cementa rûpnîcâs un daudzâs daþâdâs vietâs, kur nokïûst putekïaini vai pulverveida produkti.

Hallu MotionHallu Motion Efektīvs veids, kā atbrīvoties no haluks bez operācijas

Jo daþâs Eiropas Savienîbas valstîs droðîbas noteikumi daudzus gadus ir bûtiski sadalîti viens ar otru, tie arî bija liels ðíçrslis preèu sadarbîbai, tie tika ieviesti, lai tos apvienotu, ierodoties ierîcçs, kas spçlç apdraudçtâs zonâs tâ saucamajâ ATEX maríçjumi.

Tâtad, kâdi ir ATEX maríçjumi?Saskaòâ ar ðo uzòçmumu tiek noteiktas detalizçtas prasîbas, dati Eiropas Savienîbas juridiskajâ posmâ, kas jâveic jebkuram produktam, kas paredzçts savienoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Prasîbas, ko ðîs patiesîbas nesaprot, var organizçt iekðçji noteiktâs ES dalîbvalstîs, tâs nevar bût tikai pretrunâ ES noteikumiem un tâs nevar saasinât prasîbas.Visâm iekârtâm, kas paredzçtas sprâdzienbîstamu telpu karjerai, jâbût kopîgi iezîmçtâm ar direktîvu ieviesto modeli. Ðîm iezîmçm ir virkne simbolu, kas nosaka daþâdus obligâtos parametrus ðîm ierîcçm. Un, protams,Uzliekot uz materiâla CE zîmi, raþotâjs paziòo, ka ðis materiâls atbilst direktîvas pamatprasîbâm.Telpas, kurâs pastâv sprâdziena risks, ir izdalîtas briesmu virsmâ. Bîstamîbas zonas apzîmçjums arî informç par bîstamîbas veidu, kâ arî par tâs ietekmi:- gâzes un ðíidruma zona, kâ arî to tvaiki ir atzîmçti ar burtu G- degoðu putekïu zona - burts D.Pçc tam sprâdziendroðas ierîces tika izlaistas divâs grupâs:- skola Un instrumenti ir grâmatas dati raktuvçs,- II grupa ir trauki, kas paredzçti darbîbai uz virsmas potenciâli sprâdzienbîstamâ gâzu, ðíidrumu vai putekïu vidç.Nâkamâ klasifikâcija nosaka ierîces korpusa sasprindzinâjuma pakâpi un izturîbu pret trâpîjumiem.Temperatûras grupa ir noteikta valstî, t.i., maksimâlâ temperatûra virsmai, uz kuras ierîce var darboties.Kâdas ir ATEX zîmes izmantoðanas priekðrocîbas:- rûpniecisko iekârtu droðîbas nodroðinâðana, \ t- ekonomisko zaudçjumu ierobeþoðana no iespçjamiem draudiem vai neveiksmçm, \ t- mâkslas dîkstâves samazinâðana,- nodroðinât nepiecieðamo ierîèu kvalitâti.