Centralais putekisuccjs

Vai esat nervozs par savu portatîvo putekïsûcçju? Vai tas ir liels, skaïð, ne pârâk efektîvs, nepatîkams garðas ziòâ? Uzstâdiet centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu. Ðî sistçma ir patîkamâka par regulâru putekïu sûcçju un vçlas izveidot pareizu uzstâdîðanu, bet daudzos elementos tas ir daudz efektîvâks ar standarta putekïsûcçjiem.Centrâlais vakuuma tîrîðanas sistçmas elements ir cieto cauruïu papildinâðana.

Tie tiek novadîti uz iesûkðanas ligzdâm.Centrâlâ vienîba ir slçgta garâþâ vai saimniecîbas telpâ. Jebkurâ gadîjumâ viòai vajadzçtu doties ârpus mâjas dzîvojamâs daïas. Centrâlâ ierîce satur turbînu, netîrumu atdalîtâju un tvertni. Sûkðanas ligzdas jânoòem svarîgâs mâjas daïâs. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir viens slots, lai atbalstîtu visu mâjas stâvu. Putekïsûcçja ðïûtene ir slâbs un iegulda âtrâkajâ slotâ. Tâ ir piecu lîdz piecpadsmit metru attâlumâ. Tâdçï ðajâ gadîjumâ joprojâm ir çrts risinâjums pozîcijai un tinumu sistçmai.Tomçr, lai centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma strâdâtu viegli, tâ ir jâveido arî tad, ja instalâciju veic arî pieredzçjuði darbuzòçmçji. Pateicoties tagadnei, mçs bûsim pârliecinâti, ka sistçma darbosies nevainojami, un mçs ietaupîsim naudu, jo, jo vairâk caurumu montâþas komanda veiks, jo mazâkas bûs instalâcijas izmaksas.Instalâciju var veikt arî iekârtâ, kas jau dzîvo kâ pierâdîjums ventilâcijas kanâlos.Jâatceras, ka centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas centrâlâ daïa palielinâs tikai tad, kad beidzam pabeigt darbu mâjâs, bet arî pirms iebraukðanas mâjsaimniecîbâ. Ja mçs ievietojam pârâk maz sûkðanas ligzdas, ðïûtene nesasniedz visus telpu stûri. Jâatceras arî tas, ka tees jâsagatavo kopâ ar gaisa plûsmas virzienu. Uzstâdîðanas plâksnçm ir jâatbilst apmetumam, nâkamajâ gadîjumâ sûkðanas ligzda atstâs sienu. Centrâlâ vakuuma tîrîðana ir jâaizver.

Visbeidzot, centrâlâ vakuuma iekârtas zinâmâ mçrâ ir luksusa izpausme. Tomçr viòð iegâdâsies, lai atbrîvotos no plaða un trokðòainâ standarta putekïsûcçja. Tas ir arî tâ, lai atrastu visus mûsu vietu nooks un crannies, un, galvenais, tas ietaupîs mums laiku.