Psihologs un kases aparats

Postnodroðinâjuma kases aparâts var bût tik atðíirîgs no tâ, kur mums ir kopijas no mums pieejamiem rullîðiem, papîra lentçm, kâ nodokïu pierâdîjumi, ar sareþìîtâkiem, ja kvîts kopijas ir elektroniskas. Visbieþâk kases

Saruna ar seksologu

Seksologs - pirmais kritums viòa birojâ parasti tiek izteikts ar stresa notikumu, bet lçmuma par vizîti atlikðana var bût slikta. Daudzas sievietes, kurâm ir ar dzimumu saistîti traucçjumi, laiku atceï ârsta

Mini kases aparats

Pastâv brîdis, kad kases aparâti ir prasîti tiesîbu normâs. Tad ir elektroniskas iekârtas, ko izmanto, lai reìistrçtu ieòçmumus un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas darîjuma. Par to, ka viòiem trûkst