Bidgodea psihologa darbs

Psihologa profesija pirms vairâkiem gadiem bija saistîta ar garîgâm slimîbâm. Vçl nesen cilvçki, kas no psihologa palîdzçja un atklâti par to bija nozîmîgi atseviðíâs vidçs, bija pakïauti ïaunprâtîgiem komentâriem un pat stigmatizâcijai. Par laimi, ðî uztvere pamazâm kïûst par vçsturi. Izglîtoti, mûsdienîgi cilvçki, kuri novçrtç personîgâs attîstîbas vçrtîbu, ir arvien bieþâk psihologu biroji, ne tikai krîzes formâs.

Jo patiesîbâ, kas ir psihologs?

Black Mask

Pçdçjâ persona, kas ir pabeidzusi humanistiskus pçtîjumus par cilvçka uzvedîbu, viòa iekðçjâs pasaules struktûrâm un sociâlajiem kontaktiem, atrodas objektâ. Ðâda persona var izraisît zinâtniskus pçtîjumus, veikt konsultâcijas vai uzòçmumos jomâs, kurâs tiek ieteikts cilvçkresursi vai veicinâðana. Pçc papildu virziena pabeigðanas un psihologa kïûst par klînisko psihologu-psihoterapeitu, lai iegûtu terapijas veikðanai nepiecieðamâs domas un sajûtu.Motîvs, lai izvçlçtos ðo biroju, bieþi ir liels empâtijas un vçlmes jauniem cilvçkiem mçrs. Parasti persona, kas nosaka pçdçjo posmu, satur lielu vçlmi palîdzçt otram.Nav vienkârða darba. Daþi cilvçki meklç psihologa atbalstu un tuvumu. Problçma ir iedzîvotâjs, kuram ir atïauts dalîties ar visiem, kas ir pirms pârçjâs pasaules, vai arî vçlas pârliecinâties par savu dzîves izvçli. Viòi nâk ðeit, bet arî apziòa ar ârkârtîgi sareþìîtâm problçmâm, ar pilnîgu emociju bagâtîbu, bieþi vien vilðanos vai skumjas, daþreiz viòi atbrîvo spçku vai vilðanos. Un psihologs, ko atbalsta zinâtne un jûtas, katru dienu vçrð viòus pie rokas un pacietîgi izârstç visas emocijas un pieredzi, mazâs dilemmas un unikâlus noslçpumus. Tad viòð palîdz viòiem palîdzçt un, atmetot viedokli par to, ko daþi neredz, un to paðu mâcîbu, ko darît ar ðîs pasaules plûdiem un grûtîbâm. Varçtu riskçt ar apgalvojumu, ka psihologs tâ ir mûsu partneris, kurð var redzçt visu, bet nav negatîvi novçrtçts. Rokasgrâmata gara lîkumiem. Savâ birojâ mçs iegûstam zinâðanas un droðîbas sajûtu, ko sniedz kâds, kurð var pateikt visu. Mçs dodamies elpojot ar palîdzîbu, elegantiem un daudz svarîgâkiem. Bieþi arî ar smaidu uz sejas.