Avarijas apgaismojuma apmaciba

Avârijas apgaismojuma sistçmâm ðajâ nozarç ir ïoti liela aktivitâte. Raþoðanas zâlçs, kur darbinieki izmanto maðînas, kas ir pieejamas kustîgâs daïas, pçkðòa apgaismojuma trûkuma dçï tâs var pastâvîgi ievainot un pat apdraudçt to darbîbu. Strâvas padeves zuduma sezonâ ierîces pârtrauks darboties, bet dzinçji, kas paâtrinâti lîdz augstiem apgriezieniem, aizòems tikai daþas sekundes pçc strâvas pârtraukðanas.

Piemçram, ðajâs maðînâs, kur ir ieviestas sistçmas, kas automâtiski bloíç kustîgo daïu darbîbu pçc sprieguma atvienoðanas, to pabeigðana gandrîz nav tûlîtçja. Lai novçrstu ðâdus notikumus, jâizmanto avârijas apgaismojuma sistçmas. Tie tiek pieðíirti otrajam tipam, bet visu uzdevums ir telpas apgaismojuma ilgums stundu pçc strâvas padeves pârtraukuma. Pateicoties tam, darbinieki var droði apturçt maðînas un ugunsgrçka gadîjumâ viegli atstât çku.

Populârâkâ avârijas apgaismojuma sistçma, kas ir laba ne tikai nozarç, bet arî dzîvojamâs telpâs, ir îpaðas apgaismes ierîces. Avârijas apgaismes íermenim ir neliels iebûvçts akumulators, kas ik dienas uzstâda elektroenerìiju. Pçkðòas strâvas padeves pârtraukuma brîdî îpaða elektroniskâ shçma pârslçdz baroðanas avotu no akumulatora uz spçku. Gaisma paliek ieslçgta, lîdz akumulators ir izvçlçts. Gaismekïu sistçmai ir daþi trûkumi, piemçram, mazu bateriju izmantoðana, tikai daþus desmitus un daþreiz tikai daþas minûtes.

Vçl viena sistçma, ko var izmantot rûpniecîbâ, ir saistîta ar papildu telpas izveidi, kurâ ir uzstâdîti lieli akumulatori un kontroles formas. Jûs varat arî izmantot ìeneratoru, lai ne tikai avârijas apgaismojums spçtu veikt vairâkas stundas, bet arî darbîba bûs pietiekami spçcîga, lai ziedotu savâm ierîcçm, lîdzîgâm datoriem vai daþâm maðînâm.