Augiu vakuuma iepakojums

Daþâdu iemeslu dçï mçs pçrkam vairâk çdienu, nekâ mçs varam patçrçt. Lai izvairîtos no izðíçrdçðanas, viena no pârtikas pârpalikuma uzglabâðanas sistçmâm ir vakuuma iepakojums.Pârtikas produktu nodroðinâðanas metode ïaus pagarinât glabâðanas laiku no trim lîdz piecâm reizçm, jo tâdâ veidâ iepakotajai pârtikai nav piekïuves gaisam, kas, izòemot baktçrijas un fermentus, ir galvenais pârtikas iemesls. Vakuuma uzglabâðanu var izmantot visiem pârtikas produktiem.

Vakuuma iepakoðanas iekârtas ir ðâdas iepakojuma ierîces. Pateicoties iesaiòoðanas procesam, tos var sadalît ventrikulâros un kamanos.Kameras maðînas ir paredzçtas lielas pârtikas iepakoðanai. Tos izmanto pârtikas raþotâjs, lielas noliktavas vai lielveikali, kur izstrâdâjums bieþi ir saistîts ar klientu vçlmçm. Turklât patiesi iesaiòotais çdiens izskatâs estçtiski, un tas ir pienâcîgi eksponçts un izgaismots, piesaista iegâdâties.Pârtikas iepakojums kameras iekârtâs notiek maðînas centrâ. Ðis process tiek òemts vçrâ, ievedot produktu kopâ ar atbilstoðo iepakojumu cieði noslçgtâ kamerâ, kurâ tiek atbrîvots vakuums. Tad iepakojums tiek metinâts, pçc tam kamera ir paðpievienota. Lai paâtrinâtu iepakoðanas procesu, raþotâji ir izveidojuði divkameru iesaiòoðanas iekârtas, tomçr, iepakojot mazos produktus, tiek izmantoti kameras ieliktòi, kas vçl vairâk paâtrinâs iepakoðanas procesu.Ne-kameras metinâtâji ir vçrsti uz mâjsaimniecîbâm. Ðâda piederuma izmaksas ir ierobeþotas, jûs varat âtri iegâdâties diezgan labu iepakotâju apmçram 200 - 400 zlotiem. Izdevumi jau atmaksâjas, jo pateicoties vakuuma iepakojumam, mçs ietaupâm vairâkus desmitus zlotu mçnesî un vçl vairâk. Iepakoðanas process ir ïoti noderîgs. Tas ved ârpus ierîces, un tikai filmas mala tiek ieguldîta metinâðanas iekârtas iekðienç.