Apkopes darbinieku apmaciba

Gastronomija ir nozare, kas prasa daudzas lietas. Mçs varam sâkt ar individuâliem noteikumiem - ietekmi uz uzòçmçjdarbîbu, stratçìijas izstrâdi, izvçlnes izveidi, apkalpes pabeigðanu un tikmçr atrast pareizo vietu.

Jûs varat païauties uz visiem laikiem. Viens no svarîgâkajiem aspektiem, kam jâpievçrð liela uzmanîba, ir gastronomijas aprîkojums, tas ir, visu nepiecieðamo virtuves iekârtu iegâde. Saistîbâ ar to, vai mâja ietekmçs lielâku vai mazâku mçrogu, un vairâk atkarîbâ no lieluma, kas mums bûs, mums jâapsver, kâdas iekârtas mçs aprîkojam mûsu virtuvç. Ne bez nozîmes ir jautâjums par to, kâda veida çdienu mçs kalposim - lepni rîki tiks izmantoti konkrçtajam reìionam svarîgiem çdieniem. Tomçr tas bûs individuâls jautâjums. Koncentrçsimies uz precîzu gastronomijas aprîkojumu. Pamats bûs katra veida galdi, plaukti un plaukti - vçlams, tie bûtu jâsagatavo no nerûsçjoðâ tçrauda. Mçs garantçsim ilgmûþîbu, galu galâ tas bûs un iekârta ar telpu, kas var attîrît. Jums bûs nepiecieðamas cepeðkrâsnis un citas iekârtas, kas nepiecieðamas termiskai apstrâdei - papildus speciâlâm iekârtâm svarîgâkais bûs virtuves, mikroviïòu krâsnis un pannas. Mûsdienu stadijâ mçs nevaram izlaist kapuci. Otrâ monçtas daïa ir saldçðanas iekârtas. Vispirms mums ðeit jâapsver visi saldçðanas skapji. Arî ledus veidotâji var palîdzçt. Mehâniskai apstrâdei mçs nodroðinâsim visu veidu virsbûves, blenderi, grieðanas maðînas vai griezçjus.

Katram restorânam ir jâbût stâvam, kur tiks mazgâts viss aprîkojums vai dambis - mçs neaizmirstam par trauku mazgâjamâm maðînâm, peldbaseiniem. Privâtâ un ârkârtîgi plaðâ kvalitâte ir çdinâðanas piederumi. Papildus iepriekð minçtajiem elementiem Polijas tiesîbu aktos tiks iekïauti visi çdinâðanas uzòçmumi vai pçdçjâ kebaba vai maiznîca lîgumâ, ar kuru tai bûs nepiecieðama speciâla tehnika.